MSM - zwyrodnienia stawów
<< < (3/15) > >>
nitka:
wprawdzie z forum o suplementacji ludzkiej - ale ludzie biorą MSM z tych samych powodów i w takim samym celu jak wy podajecie swoim pupilom"

Cytuj

Państwowa Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dębicy
39-200 Dębica, ul. Parkowa 2 tel.(014)6809373
Znak sprawy :PSŻ.455-9-1664-27/08
Dębica, dnia 6.11.2008r.


DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dębicy, działając na podstawie :
• art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.Nr 98 z 2000r. poz. 1071 z późn. zm.),
• art. 54 ust. 1 i 2 pkt b, h, ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE - Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 45, str. 200 ze zm.),
• art. 14 ust.l, ust. 2 pkt a, ust. 3, 4, 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności ( Dz.Urz. UE Nr L 31 z dnia 01.02.2002r.)
• art. 3 ust. 3 pkt 44, art. 6 ust. 1 i 2, art. 8, art. 32 art. 75 ust.l pkt. 1, art. 77 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. nr 171, poz. 1225), po rozpatrzeniu sprawy: wyniki kontroli sanitarnej przeprowadzonej w dniach 29.10.2008 i 5.11.2008 w firmie Olimp Laboratories sp. z o.o. w Nagawczynie 109C (protokół kontroli sanitarnej nr 777/HŻ/08 z dnia
29.10.2008r.)

o r z e k a

• Zakaz wprowadzania do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej suplementów diety zawierających w składzie substancję o nazwie metylosulfonylometan (MSM).
• Uiszczenie opłaty za czynności kontrolne Państwowej Inspekcji Sanitarnej w kwocie: 100 zł (słownie: sto złotych)

Decyzje należy wykonać w terminach:

• pkt 1 - natychmiastowym. Na podstawie art.77 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171 poz. 1225) przedmiotowej decyzji w zakresie punktu 1 nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności,
• pkt 2-21 dni od daty doręczenia

Za należyte i terminowe wykonanie obowiązków zawartych w decyzji odpowiedzialnym jest: solidarnie Zarząd Olimp Laboratories sp.z o.o., Nagawczyna 109C, 39-200 Dębica

U Z A S A D N I E N I E

Podczas wspomnianej na wstępie kontroli stwierdzono, że w 2008 roku zostały wprowadzane do obrotu suplementy diety zawierające w składzie metylosulfonylometan tj. Arthroblock i MSM Forte, wyprodukowane w zakładzie Olimp Laboratories sp. z o.o. Nagawczyna 109C.
Firma dopełniła obowiązku powiadomienia Głównego Inspektora Sanitarnego o zamiarze wprowadzenia po raz pierwszy do obrotu w Polsce w/w suplementów diety w roku 2005. W roku 2008 pojawiły się nowe informacje naukowe pozwalające na bardziej wszechstronną ocenę ryzyka stosowania metylosulfonylometanu w suplementach diety. Zgodnie z opinią Narodowego Instytutu Leków w Warszawie z dnia 7.01.2008r. metylosulfonylometan jest substancją o nieustalonym bezpieczeństwie stosowania i działaniu, a mianowicie:

• pochodna metylosulfonulometanu (DMSO) była podejrzewana o działanie kancerogenne, lecz nie zostało ono udowodnione. Niemniej jednak jest to związek o silnym działaniu drażniącym na górne drogi oddechowe i praca z nim wymaga specjalnych zabezpieczeń. DMSO oddziałuje z DNA i hamuje proliferację komórek in vitro. W 1978r. FDA dopuściła DMSO jako lek na receptę, ale tylko w jednym wskazaniu: śródmiąższowe zapalenie pęcherza.
• W 2006r. odbyło się w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym posiedzenie prowadzone przez prof. Rolfa Bassa - Stałego Przedstawiciela Współpracy Bliźniaczej, poświęcone produktom z pogranicza. Na tym posiedzeniu podano informację, że produkty zawierające MSM są wycofywane z obrotu w Niemczech z uwagi na nieudowodnione bezpieczeństwo stosowania i brak dowodów działania terapeutycznego.
• Obecność MSM (DMSO2, C2 HO SO2, dimetylosulfon, metylosulfonylometan ) stwierdza się w niektórych produktach spożywczych, najwięcej w mleku krowim, na poziomie ok. 3 ppm (0,3 mg w lOOg produktu)
• Nie określono dziennego zapotrzebowania dla siarki, której źródłem ma być MSM i nie stwierdza się niedoborów tego pierwiastka. Dostępne wytyczne żywieniowe nie zalecają uzupełniania diety związkami siarki (Raport WHO/FAO 2004 r.. Raport Ekspertów UE z 2004 r.).
• MSM przechodzi przez barierę krew - mózg (BBB) i nagromadza się w tkance mózgowej w znacznych ilościach (do 3 mmol). Nie są znane konsekwencje przewlekłej obecności MSM w mózgu.
• MSM utrzymuje się we krwi 5 razy dłużej niż DMSO.
• MSM silniej niż DMSO hamuje proliferację komórek m vitro i efekt ten jest trudno odwracalny.
• Nie prowadzono badań toksyczności przewlekłej dla MSM.
• Nie określono LD50 dla MSM.
• W dostępnym piśmiennictwie MSM jest opisywany w aspekcie stanów patologicznych: zapalenia stawów, zapalenia pęcherza czy nowotworów, a nie w aspekcie żywieniowym.
• W październiku 2000 r. FDA wydało oświadczenie, z uwagi na wprowadzenie do obrotu licznych produktów zawierających MSM, że nie ma dowodów na bezpieczeństwo stosowania tego związku jak również nie ma wystarczających dowodów skuteczności jego działania leczniczego.

Podsumowując, opinia Narodowego Instytutu Leków zawiera informację, iż MSM spełnia wymagania produktu leczniczego, lecz jego skuteczność terapeutyczna powinna zostać udowodniona istotnymi badaniami klinicznymi. Na podstawie dostępnych danych literaturowych należy stwierdzić, że MSM nie spełnia wymagań stawianych suplementowi diety, ponieważ brak merytorycznego uzasadnienia dla uzupełniania codziennej diety tym związkiem, brak jest danych o bezpieczeństwie stosowania a doniesienia o nagromadzeniu MSM w tkance mózgowej są nad wyraz niepokojące.

Przytoczone powyżej fakty świadczą, że spożywanie suplementów diety zawierających w składzie metylosulfonylometan może stwarzać zagrożenie dla zdrowia osób stosujących je.
Wobec powyższego, po rozważeniu stopnia niebezpieczeństwa zaistnienia negatywnych skutków dla zdrowia konsumentów oraz stopnia ich dotkliwości, niniejszej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Ponadto, ponieważ podmioty działające na rynku spożywczym podlegające urzędowym kontrolom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej są obowiązane do pokrywania opłat uwzględniających koszty związane z czynnościami wykonywanymi w ramach urzędowej kontroli żywności jeżeli w wyniku tych czynności zostaną stwierdzone przez kontrolujących niezgodności z przepisami prawa żywnościowego, ustalono opłatę w wysokości 100 zł. (słownie: sto złotych).

P O U C Z E N I E

W razie niewykonania decyzji w ustalonym terminie zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymuszenia do wykonania obowiązków.
Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie, ul. Wierzbowa 16 za pośrednictwem tutejszego Inspektora Sanitarnego, ul. Parkowa 2 w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dębicy
lek. Med. Roman Stępień

źródło:http://www.cefarm.zgora.pl/doc/leki_wycofane.pdf

a zaczęło się od forumowej plotki, że MSM odkłada się w mózgu i z tego powodu zostało wycofane z rynku niemieckiego.
Złota:
ups

własnie wczoraj kupiłam preparat ludzki zawierajacy MSM. Renomowanej firmy, polecone przez farmaceute :ke:

asior:
Nie rozumiem w takim razie, czemu informacje o MSM nie sa bardziej rozpowszechnione!!! Skoro podawanie ma takie skutki uboczne  :ke:  Kasa ze sprzedazy tych specyfikow to jedno, ale zdrowie i zycie chyba jednak wazniejsze jest  8|
Złota:
hmm czyli generalnie te wymienione środki zostały wycofane, a nie wszystkie.

Dziwne. No nic, kobyłowi podaje- przeciez nie wyrzuce :???:Z ''ludzkim'' dla Jarka sie wstrzymam :oczy2:
nitka:
Wycofane zostało tylko MSM Olimpu, firma odwołała się od  decyzji. Skutek:
Cytuj

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Dębica,
w Dębicy
ul. Parkowa 2
39-200 Dębica
dnia 04.12.2008 r.

Znak sprawy: PSŻ-455-9-1664-27/08
Olimp Laboratories Sp. z o.o.
ul. Nagawczyna 109 C
39-200 Dębica

DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dębicy, działając na podstawie art. 104, art. 132 §1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Z 200 r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.) po rozpatrzeniu odwołania znak: NJ-14/11/2008 wniesionego w dniu 01.12.2008 r. przez Prezesa zarządu – Stanisława Jedlińskiego w imieniu Olimp Laboratories Sp. z o.o. ul. Nagawczyna 109 C, od decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy z dnia 06.11.2008 r. znak: PSZ.455-9-1664-27/08.

POSTANAWIA

uchylić w całości swoją decyzję z dnia 06.11.2008 r., znak: PSŻ.455-9-1664/08 orzekającą:
• Zakaz wprowadzania do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej suplementów diety zawierających w składzie substancję o nazwie metylosulfonylometan (MSM).
• Uiszczenie opłaty za czynności kontrolne Państwowej Inspekcji Sanitarnej w kwocie: 100 zł (słownie: sto złotych).

UZASADNIENIE

Po zapoznaniu się z treścią odwołania wniesionego przez Stronę postępowania z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 129 § 2 K.P.A. Od w/w decyzji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dębicy uznał za zasadny zarzut podany przez odwołującego o zastosowaniu nieprawidłowej podstawy prawnej tj. braku powołania się na art. 27 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. Z 2006 r. nr 122 poz. 851 z póź. zm).
Tym samym, na podstawie art. 132 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego organ pierwszej instancji uznał podniesiony przez stronę zarzut za uzasadniony do uchylenia zaskarżonej decyzji. W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania na podstawie art. 127§ 1 art. 129§ 1 i 2 kpa do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie ul. Wierzbowa 16 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy w terminie 14dni od daty jej doręczenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dębicy
lek. med. Roman Stępień

Jak widać  odwołanie poprzedniej decyzji nie było spowodowane nieprawdziwością zarzutów o szkodliwości MSM-u tylko nieprawidłową podstawą prawną.

Ja osobiście wstrzymałabym się z suplementacją MSM do czasu wyjaśnienia zarzutów "leczniczych".
Sama suplementowałam się MSM dwa lata temu, niestety efektów nie było. Były za to uporczywe bóle głowy.
Nawigacja
Indeks wiadomości
Następna strona
Poprzednia strona